×

Menu

Ürünlerimiz Yatırımcı İlişkileri Katılım Sigortacılığı
Online İşlemler

Müşteriler İş Ortakları
×
KATILIM SİGORTACILIĞI

Türkiye Sigorta A.Ş. 01.09.2020 tarihi itibarıyla Katılım Sigortacılığı esaslarına uygun hayat dışı ürünleri ile hizmet vermeye başlamıştır. Danışma Komitesi tarafından onaylanan kurallar çerçevesinde Risk Fonu kurulması, buna ait hesabın işletilmesi ve tazminat ödemeleri dahil diğer süreçlere ilişkin "Katılım Sigortacılığı Kapsamında Risk Fonu Kuruluşu ve İşletme Esasları Uygulama Esas ve Usulleri" hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Katılım Sigortacılığı Nedir?

Katılım Sigortacılığı Tanımı

Katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ve/veya birikim ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan sigorta türüdür. Katılım Sigortacılığı yanı sıra Tekafül ve Teavün olarak adlandırılan bu uygulama, katılımcıların ödedikleri tutarlar (bağış) kapsamında yardımlaşma esasına dayanan karşılıklı sigorta söz konusudur. Katılım Sigortacılığı faaliyetinde aşağıda yer alan tanımlar dikkate alınmaktadır.

Katılımcı: Risk fonuna, kendi riskinin ve diğer katılımcıların risklerinin ortak risk paylaşımı ve dayanışma esasları çerçevesinde teminat altına alınması maksadıyla katkı primi ödeyen kişiyi ifade eder.

Katkı Primi:  Katılımcıların risk fonu yararına ve ortak risk paylaşımı ve dayanışma esasları doğrultusunda riskin karşılanması için ödediği tutarı ifade eder.
Risk Fonu:  Katkı primi ödemeleri ile bunlardan kaynaklanan gelirlerin biriktirilmesi ve tazminat ve/veya birikim ödemeleri ile yasal yükümlülükler de dahil olmak üzere yapılan harcama ve giderlerin karşılanması için oluşturulan fonu ifade eder.

Bakiye:  Şirket tarafından belirli bir dönemde ödenmiş ve dönem içinde ödenecek tazminatlar ile risk fonuna ait yasal yükümlülükler ve diğer masraflar karşılandıktan sonra katılımcıların ödedikleri katkılardan ve bunların gelirlerinden geriye kalan tutarı ifade eder.

Katılım Reasüransı: Katılım finans ilkeleri ile ortak risk paylaşımı ve dayanışma esaslarına dayanan reasürans faaliyetini ifade eder.

Likidite İmkanı: Risk fonunun ilgili hesap döneminde yasal ve idari yükümlülüklerini yerine getirmede yetersiz kalması durumunda, şirket tarafından risk fonunun fazla vermesiyle birlikte geri alınmak kaydıyla sağlanan geçici süreli finansman imkanını ifade eder.

Katılım Sigortacılığının Genel İlkeleri

Katılım Sigortacılığının Genel İlkeleri aşağıda yer almaktadır.

  • Yardımlaşma unsurunun/amacının bulunması,
  • Katkı Primlerinin toplandığı risk fonunun poliçe sahiplerine ait olması, şirkete ait bir mülkiyetin bulunmaması,
  • İhtisas sahibi bir Danışma Komitesi’nden hizmet alınması.
  • Sermayedara ait varlıkların ve katılımcılardan toplanan katkı primlerinin Şirket Danışma Komitesi tarafından onay verilen yatırım araçlarında (Katılım Bankaları, Sukuk (Kira Sertifikası), BIST Katılım Endeksi, Kıymetli Metaller, Döviz ve benzeri onay alınan kıymetler) değerlendirilmesi,
  • Katılım Sigortacılığı prensiplerine uygun olmayan, Danışma Komitesi tarafından uygun görülmeyen iktisadi kıymetlere, menfaatlere katılım sigortası teminatı verilmemesi,

Danışma Komitesi: Katılım sigortacılığı sisteminin işleyişinin katılım finans sistemi prensipleri ile ortak risk paylaşımı ve dayanışma esaslarına uygunluğunu takip eden Komiteyi ifade eder.

 

Katılım Sigortacılığı İle Geleneksel Sigortacılığın Farkları

Katılım Sigortası Geleneksel Sigorta
Karşılıklı dayanışma esaslıdır. Ticari faktörler esastır.
Katılımcılar arasında karşılıklı risk paylaşımı gerçekleşmektedir. Sigorta şirketine risk transfer edilir.
Faaliyet sonucunda Risk Fonu’nun kazancı yine Risk Fonu’na aittir. Faaliyet sonucu kazanç Şirket ve sermayedarlara aittir.
Yatırımlar Katılım Finans esaslarına göre değerlendirilir. Yatırımlar için kısıtlama bulunmaz.
Risk Fonu’nun sahibi katılımcılardır. Ancak katkı primleri yardımlaşma ve dayanışma amaçlı bağış niteliğindedir. Şirketin sahibi sermayedarlardır.
Danışma Komitesi tarafından onaylanmayan faaliyet alanları katılım sigortacılığı kapsamına dahil edilmez, bunlar için teminat sağlanmaz. Danışma Komitesi onayı aranmaz. 
Faaliyetleri, mevcut yasal düzenlemelerde belirlenen esaslar yanı sıra Danışma Komitesi görüş ve denetimine tabidir. Faaliyetlerin denetimi sadece mevcut yasalar kapsamında gerçekleştirilir. 
Faaliyetlerden kaynaklanan olası zarar, Risk Fonu’nu yöneten Sigorta Şirketi tarafından geri alınmak kaydıyla Likidite İmkanı sağlanarak karşılanır.  Geleneksel Sigortacılık faaliyetinden kaynaklanan olası zarar sermayedarın sorumluluğundadır. 
İslami prensiplerle çalışan Retekaful şirketleri tercih edilmektedir. Ancak katılım reasüransı şirketinin olmaması durumunda belli şartlarla konvansiyonel reasürans şirketleriyle çalışmasına müsaade edilmiştir. Reasürans şirketlerinin İslami prensiplerle çalışması zorunlu değildir.
Faiz içermez. Faiz içerir.

 

Katılım Sigortacılığı Yönetim Modelleri

20.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te belirtildiği üzere Katılım Sigortacılığı alanında faaliyet gösteren Şirketler, Yönetmelikte belirtilen, alttaki yönetim modelleri veya şirketin danışma komitesinin onaylayacağı başka bir model çerçevesinde faaliyette bulunabilirler.

Mudarebe Yönetim Modeli: Şirketin, risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında aldığı yönetim ücretinin, emek-sermaye ortaklığı çerçevesinde kar paylaşımı esasına göre belirlendiği şirket yönetim modelidir.

Vekâlet Yönetim Modeli: Şirketin, risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında vekâlet ücreti aldığı şirket yönetim modelidir.

Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model: Şirketin, risk fonu yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemler karşılığında vekalet ücreti aldığı, teknik karın tamamının katılımcılara (Risk Fonu) dağıtıldığı fakat yatırım karının katılımcı ile şirket arasında önceden belirlenmiş bir oran üzerinden paylaşıldığı yönetim modelidir.

 

Şirket Uygulamaları

Şirketin Uyguladığı Model

Türkiye Sigorta A.Ş. katkı primi üzerinden %15 vekalet ücreti, risk fonu yatırım gelirlerinden ise %20 gelir paylaşımı almak suretiyle Danışma Komitesi onayı çerçevesinde Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model ile hizmet sunmaktadır.

Katılım Sigortacılığı Uygulanan Branşlar

Şirketimiz Katılım Sigortacılığı faaliyetlerini T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen ruhsatlar çerçevesinde sürdürmekte olup, bu kapsamda; yangın ve doğal afetler (DASK hariç), finansal kayıplar, kaza, nakliyat, su araçları, raylı araçlar, kara araçları sorumluluk, kara araçları, genel sorumluluk, genel zararlar (Tarsim hariç), hava araçları, hava araçları sorumluluk, su araçları sorumluluk, kredi, hukuksal koruma, hastalık/sağlık, destek branşındaki ürünlerini müşterilerin hizmetine sunmaktadır.

Yıllar İtibariyle Vekalet/Mudarebe Ücretleri

Türkiye Sigorta A.Ş., Danışma Komitesi onayı doğrultusunda vekalet ücretini katkı primi üzerinden %15 olarak belirlemiştir.

Yıllar İtibariyle Teknik ve Mali Katılım Sigortacılığı İstatistikleri

Katkı Primi Üretimi 21.200.832
Katılım Sigortası Poliçe Adedi 34.427

Yıllar İtibariyle Yatırım Alanları

Risk Fonu bakiyesi kuruluşundan itibaren, fonun nakit ihtiyacı dikkate alınarak ve şirket fonlarından tamamı ile ayrı olmak üzere Katılım Bankaları nezdindeki katılma hesaplarında ve kira sertifikasında (sukuk) değerlendirilmiştir.

Risk Fonunun Gelir ve Harcama Kalemleri

Gelir Kalemleri

Alınan Katkı Primi

Ödenen Tazminat Katılım Reasürans (Retekafül) Payı

Alınan Reasürans Komisyon Değişim

Yatırım Gelirleri (Net - Vergi ve Şirket Payı düşülmüş)  

Diğer Teknik Gelirler

Harcama Kalemleri

Katılım Reasüransı (Retekafül) Primi

Ödenen Tazminat

Ödenen Komisyon Değişim

Kazanılmamış Primler Karşılığı Değişimi (Net) (ve/veya Aktüeryal Matematik Karşılıkdaki Değişim (net)) 

Muallak Tazminat Karşılığındaki Değişim (Net)

Devam Eden Riskler Karşılığındaki Değişim (Net)

Dengeleme Karşılığındaki Değişim (Net)

Vekalet Ücreti Değişim

Vergi ve Yasal Yükümlülükler 

Diğer Teknik ve İdari Giderler

Önceki Yıldan Devreden Karz-ı Hasen (likidite imkanı)  (varsa)

Yıllar İtibariyle Bakiye İadesi Hesaplamaları Ve Sarf Edilen Yerler

Şirketimiz Katılım Sigortacılığı faaliyetleri ile ilgili olarak hesaplanan Risk Fonu bakiyesi Şirket fonlarından tamamı ile ayrıştırılarak Danışma Komitesi tarafından onaylanan esaslarda yatırıma yönlendirilmekte olup, bakiye miktarının katılımcıların tazminat taleplerini karşılayabilecek yeterlilikte olması temel kriterdir. Bu çerçevede Danışma Komitesi onayı kapsamında Risk Fonu Bakiyesi gelecek dönemlerde karşılaşılabilecek tazminat taleplerinin ve Risk Fonuna ait masrafların karşılanabilmesi amacı ile Risk Fonu bünyesinde muhafaza edilebilir, Danışma Komitesi tarafından onaylanacak prensip ve hesaplamalar doğrultusunda katılımcıya iade edilebilir, gelecek dönemlerde katılımcılara indirim olarak kullanılabilir.

Reasürans Uygulamaları ve Çalışılan Reasürans Şirketleri

Reasürans, sigorta şirketleri tarafından teminat altına alınarak sigortalanmış bir riskin tekrar sigortalanarak başka sigorta şirketlerine devredilmesidir. Bu işlem, katılımcılardan alınan katkı primlerinin (bağış) yapılan anlaşma kapsamında diğer sigorta şirketine devredilmesi ile gerçekleşir.

Sigortacılık mevzuatı gereğince sigorta şirketlerinin belirli bir tutarın üzerindeki risklerini reasürans anlaşmaları aracılığı ile devretmeleri zorunludur. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teknik ve mali yeterliliği tespit edilen şirketler arasından belirlenen ve Danışma Komitesi onayı çerçevesinde anlaşma sağlanan retekafül ve reasürans şirketleri (Reasürör) aşağıda yer almaktadır.

Reasürör Adı

Ülkesi

Kredi Notu

MİLLİ RE

TÜRKİYE

trA+

FAIR

TÜRKİYE

trA+

TÜRK RE

TÜRKİYE

N/R

VHV

TÜRKİYE

A+

AFRICA RE

MISIR

A

CENTRAL RE

TAYVAN

A

CCR RE

FRANSA

A

CHINA RE

ÇİN

A

COVEA

FRANSA

A

GIC

HİNDİSTAN

A-

KUWAIT RE

KUVEYT

A-

LABUAN RE

MALEZYA

A-

MAPFRE RE

İSPANYA

A

ODYSSEY RE

FRANSA

A

POLISH RE

POLONYA

A-

QATAR GENERAL

KATAR

A-

SAUDI RE

SUUDİ ARABİSTAN

A3

SWISS RE

İSVİÇRE

A+

TRIGLAV RE

SLOVENYA

A

Likidite İmkanı Uygulamaları

Yürürlükteki yasal düzenlemede Likidite İmkânı olarak adlandırılan (Karz-ı Hasen / faiz içermeyen borç) uygulamada, öncelikle katılımcılara ait tazminat yükümlülükleri yanında diğer yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilebilmesine imkan sağlayan miktarda bakiye bulunmaması durumunda Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından iade koşulları Danışma Komitesi tarafından belirlenmek üzere geçici süreli finansman imkânı sağlanacaktır. 

 

 

Danışma Komitesi

Şirket İcazet Belgesi

Reasürans İcazetleri

Yıllık Uygunluk Raporları

Takvim yıl sonu verileri ile 31.12.2020 tarihini takiben yayınlanacaktır.

Danışma Komitesi Üye Bilgileri

Danışma Komitesi, Katılım Sigortacılığı sisteminin işleyişinin katılım finans sistemi prensipleri ile ortak risk paylaşımı ve dayanışma esaslarına uygunluğunu takip eden Komiteyi ifade etmektedir.

Danışma Komitemiz, Prof. Dr. İsak Emin AKTEPE (Danışma Komitesi Başkanı) ve Mehmet ODABAŞI olmak üzere 2 üyeden oluşmaktadır.

Prof. Dr. İsak Emin AKTEPE

1975 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan’da tamamladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Bunu takiben 1999 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Üç Eseri Çerçevesinde İmam Şâfiî’nin Bazı Hadis Meselelerine Yaklaşımı adlı teziyle yüksek lisansını, 2005 yılında da Şâfiî Öncesinde ve İmam Şâfiî’de Sünnet isimli teziyle de doktorasını tamamladı. 2011 yılında doçent, 2018’de Profesör oldu. 1997’den sonra vakıf ve derneklerde yöneticilik ve eğitimcilik yaptıktan sonra 2004 yılından itibaren katılım bankacılığı sektöründe çalışan Aktepe, Türkiye Finans Katılım Bankası’nın danışmanlığında görev aldı. 2012 yılında Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine atandı.

 Yayınlanmış bazı çalışmaları şunlardır: Erken Dönem İslam Hukukçularının Sünnet Anlayışı (İnsan, 2008), İslâm Hukuku Çerçevesinde Finansman ve Bankacılık (Bilge, 2010), Hadis Kaynaklarında Fâiz ve Finansman (Hayat, 2012), Sünnet ve Hadis (Beka, 2013). Bunlar dışında Aktepe’nin makale, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş tebliğ, kitap çevirisi, makale çevirisi ve ansiklopedi maddeleri gibi birçok çalışması bulunmaktadır. Aktepe evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet ODABAŞI

1975 yılında Sivas’ta doğdu. İlkokul ve İmam Hatip Lisesini (1993) Sivas’ta bitirdi. Lise ’de okurken özel Arapça ve İslami ilimler dersleri aldı. 1993 Yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı ve 1998 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bölümünde yüksek lisans yaptı. Şu anda aynı üniversitede İslam Hukuku alanında Doktora tez çalışmalarını sürdürmektedir.

1993 yılında Marmara Üniversitesini kazandığı dönemden itibaren Nurettin Can Hocadan Arapça ve İslami ilimler okudu. İmam Serahsi’nin Mebsut adlı eseri ile İthafü’l-kârî bihtisâri Fethi’l-bari adlı eserin tercüme heyetinde bulundu. Son olarak merkezi Bahreyn’de bulunan ve İslami Finans ve Bankacılık alanında standart belirleyici bir kurum olarak uluslararası bir konuma sahip bulunan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) tarafından yayımlanan “el-Meâyîrü’ş-Şer’iyye” adlı eserin yarısını tercüme ederek “Faizsiz Finans Standartları” adıyla Türkçe’ye kazandırılmasını sağlayan projede yer aldı. Bu projeyi BDDK Destekleyen Kurum, TKBB Proje Sponsoru ve İstanbul Zaim Üniversitesi Tercüme Kurumu olarak hayata geçirdi ve 58 ana başlık altında çeşitli şer’î standartlar dilimize kazandırıldı.

2014 – 2020 yılları arasında İSFA İslami Finans Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.’nde Danışma Kurulu Başkanı olarak görev yapan Mehmet Odabaşı, Faizsiz Bankacılık ve İslâmî Sigortacılık alanında fıkhî danışman olarak danışma kurullarında üyelikleri devam etmektedir. Aynı alanda eğitim ve seminerler de vermeye devam eden Mehmet Odabaşı, evli ve üç çocuk babasıdır.