EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Sigorta

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Bilgileri:

Veri Sorumlusu: Türkiye Sigorta Anonim Şirketi
Mersis No: 0434005698400014
Adres: Büyükdere Cad. No:110 34394 Esentepe - Şişli / İSTANBUL
Tel & Fax No: 0212 355 65 65 & 0212 355 64 64
Müşteri Hizmetleri Numarası: 0850 202 2020
E-mail: bilgi@turkiyesigorta.com.tr
KEP Adresi: turkiyesigorta@hs02.kep.tr
Web Sayfası: www.turkiyesigorta.com.tr

Türkiye Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında bilgilendirmek isteriz. Şirket, kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kanun’a uygun olarak toplanmasını, saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz*, Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkeler, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilecektir:

 • Şirketimizce sunulan sigorta sözleşmelerinin kurulması, ifası ve sözleşme ilişkisi kapsamında tüm süreçlere ilişkin işlemlerin icra edilmesi,
 • Şirketimizin tabi olduğu Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Türk Medeni Kanunu ve diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Sigortacılık faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Şirketimiz ürün ve hizmetlerin sunulması ve geliştirilmesi kapsamında iş ortakları ve/veya tedarikçilerle iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 • Sunulan sigortalara ilişkin risk değerlendirme ve tazminat ödeme süreçlerinin ve poliçelendirme işlemlerinin yürütülmesi,
 • Risklerin reasüre edilmesi, koasürans faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Elektronik (internet şube, mobil uygulama, dijital asistan, WhatsApp hattı, çağrı merkezi, sosyal medya vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Tabi olunan mevzuatlar uyarınca müşterilerimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere meslek, gelir durumu, Şirketimizde işlem yapma amacı gibi bilgilerin kaydedilmesi,
 • Şirketimiz ürün ve hizmetleri ile ilgili müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması,
 • Adres doğrulama ve güncelleme için yerel posta hizmetleri, ulusal adres veri tabanı (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi “MERNİS”) ve benzeri kurumlardan bilgi alınması,
 • Şirketimiz ana hissedarları ve bağlı ortaklarıyla yürüttüğü iş ve işlemlerin yönetilmesi,
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ve stratejik planlama süreçlerinin yönetilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi,
 • Çevrimiçi platformlarımızda üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İşyeri güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülükler gereği Şirketimiz merkez ve hizmet birimlerinde güvenlik kameraları ile görüntü kaydedilmesi,
 • Pazarlama, satış ve satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve icrası,
 • Açık rızanıza ve ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hizmet kalitesinin artırılması ve/veya pazarlama analizleri kapsamında, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak tercih ve beğenileriniz doğrultusunda uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması, çapraz satış yapılması, anket çalışmaları ile istatiksel analizlerin ve pazar araştırmalarının yapılması,
 • Açık rızanıza binaen risklerin reasüre edilmesi amacıyla yurtdışında bulunan reasürans şirketleriyle paylaşılması,
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Sigorta Tahkim Komisyonu, Sigorta Bilgi Merkezi, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Kredi Kayıt Bürosu gibi resmi, idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması,
 • Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
 • Denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Teklifin üretim aşamasında (sağlık sigortaları için) sigorta teminat limitlerinin belirlenmesi için almış olduğumuz datalara ilişkin verilerin işlenmesi ve risk kabul şartları gereği sigortalımız/müşterimiz olmasanız dahi ilgili verilerinizin işlenebilmesi.

Ayrıca, 01.06.2024 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişikliği kapsamında  sağlık verileriniz dahil özel nitelikli kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 6/3 maddesinin b bendi “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve d bendi “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” hukuki sebeplerine binaen işlenmekte olup, bu verilerin tarafınızdan ve/veya kamu veya özel sağlık hizmeti sunucularından elde edilebilmekte, Şirket veri kayıt sistemimizde kayıt altına alınmakta ve mevzuatın öngördüğü süreler boyunca saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde yer alan kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 1. Maddesinde belirtilen amaçlarla, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Sigorta Tahkim Komisyonu, Sigorta Bilgi Merkezi, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Kredi Kayıt Bürosu gibi burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla resmi ve idari mercilere; hissedarlarımız ve doğrudan/dolaylı iştiraklerine; bağlı ortaklarına; sigorta/emeklilik şirketlerine; hizmet aldığı ya da işbirliği yaptığı yurtiçi ve/veya yurtdışı olmak üzere acentelere, brokerlere, aracılara, finansal kuruluşlara, yatırım/portföy şirketlerine, reasürans şirketlerine, tedarikçilere, program ortakları ile ilgili üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 1. Maddesinde belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda şirketimizle yapmış olduğunuz sözleşmenin kurulması ve ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,  yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirketimiz meşru menfaatleri, açık rıza gerektiren durumlarda açık rızanıza ve ticari elektronik ileti izni vermiş iseniz bu izne binaen, Şirketimizin Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Müdürlükleri, İrtibat Büroları, Acenteleri, Aracıları, Brokerleri, Sigorta ve Emeklilik Şirketleri, resmi kurum ve kuruluşlar, poliçe ve sözleşme tarafları, çağrı merkezi, dijital platformlar (internet şubesi, mobil uygulaması, dijital asistan, WhatsApp hattı, sosyal medya vb.) ve bu ortamlardaki çerezler, Kimlik Paylaşım Sistemi ve benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik veya kısmen otomatik olan yöntemlerle toplanabilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları:

İlgili kişi olarak aşağıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliğine göre talebiniz, kimlik doğrulaması yapılarak en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, yazılı veya güvenli elektronik iletişim araçları kanalıyla ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen ücret tarifesi uygulanacaktır.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemli olduğu için, kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde Şirketimize bildirmeniz önem arz etmektedir.

İlgili kişi olarak;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Konuyla ilgili olarak daha fazla bilgi almak ve politikalarımızı incelemek isterseniz, www.turkiyesigorta.com.tr adresinden aydınlatma metnimizin ve politikalarımızın tamamına erişebilir, ayrıca 6698 Sayılı Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarına ilişkin taleplerinizi bu adreste yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak, 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile yukarıda belirtilen adresimize bizzat elden veya noter kanalıyla, KEP adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

*Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

İlgili Kişi Başvuru Talep Formu

Başvuru talep formu için tıklayınız.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Hayat ve Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları