EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Genel İlkeler

Katılım Esaslı Emeklilik faaliyetlerinin genel ilkeleri aşağıda yer almaktadır:

 

 • Şirketçe sunulacak ürün ve hizmetler ile düzenlenecek form, sözleşme, poliçe ve bilgilendirme metinleri Danışma Komitesi’nin onayına tabi olması,

   

 • Danışma Komitesi’nce uygun görülmeyen hiçbir finansal ürünün katılım emeklilik plan ve fonlarına dahil edilememesi,

 

 • Danışma Komitesi tarafından ilgili takvim yılı içerisindeki Şirket faaliyetlerinin katılım esaslarına uygun yürütülüp yürütülmediğine ilişkin tespitlerin ve değerlendirmelerin yer aldığı bir rapor hazırlanması,

   

 • Danışma Komitesi tarafından, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile faaliyetlerin katılım esasları ile uyumlu yürütülüp yürütülmediğine ilişkin inceleme yapılarak, yılda en az bir defa olmak üzere uygunluk görüşü verilmesi,

   

 • Emeklilik fonlarının tamamı katılım emeklilik fonlarından oluşmayan Şirketlerin, bünyesinde katılım uyum birimi kurması veya katılım uyum biriminin faaliyetlerinden sorumlu yeterli sayıda personel görevlendirmesi,

   

 • Mevzuatta aranan şartlara haiz iç denetim personeli veya bağımsız denetim firması tarafından faaliyetlerin, ilgili mevzuat ile danışma komitesi kararlarına uygun olarak yürütüldüğü hususunda yılda en az bir defa olmak üzere katılım iç denetim raporu düzenlenmesi,

   

 • Katılım esaslı ürün veya hizmet talep eden katılımcılara katılım emeklilik planı haricinde başka bir emeklilik planı sunulmaması,

   

 • Katılım emeklilik planına katılım emeklilik fonu dışında başka bir fon dâhil edilmemesi,

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Hayat ve Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları