EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Dövize Endeksli Prim İadeli Hayat Sigortaları

Dövize Endeksli Prim İadeli Hayat Sigortası Nedir?

Yaşam kaybı riskine karşı teminat sunan, sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri ABD dolarına endeksli olarak iade alabileceğiniz sigortadır.

   Ürün Adı Vefat TeminatıKaza Sonucu Vefat Teminatı Tehlikeli Hastalıklar TeminatıYaşam Hali Teminatı Ödül  Sigortalanabilir Yaş Aralığı
  Prim İadeli Hayat Sigortası     18-61
   Yaşam Sigortası  
   Prim İadeli Hayat Sigortası (Ek Teminatlı) 
    18-51

   

 • Vefat Teminatı: Sigorta süresi içinde Sigortalının yaşamını kaybetmesi durumunda vefat teminatı, poliçe üzerinde belirtilen lehtar(lar)a ödenir.
 • Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Sigorta süresi içinde Sigortalının kaza sonucu yaşamını kaybetmesi durumunda vefat teminatı, poliçe üzerinde belirtilen lehtar(lar)a ödenir.
 • Tehlikeli Hastalık* Teminatı: Sigortalının, sigorta süresi içinde sigorta kapsamındaki tehlikeli hastalıklara yakalanması halinde, tehlikeli hastalık teminatı Sigortalıya ödenir.

* Kapsam dahilindeki tehlikeli hastalıklar: Kanser, kalp krizi (miyokard enfarktüsü), inme, koroner arter by-pass, böbrek yetmezliği, organ ve kemik iliği nakli, körlük, multiple skleroz, uzuv kaybı, yanıklar aort greft cerrahisi, iyi huylu beyin tümörü, sağırlık, kalp kapakçığı cerrahisi, meslek ve kan yoluyla bulaşan HIV enfeksiyonu, konuşma kaybı, motor nöron hastalığı (ALS), felç, komadır.

 • Yaşam Hali Teminatı: Sigortanın bitiş tarihinde Sigortalının hayatta olması (vefat tazminatı ödemesi yapılmamış olması) ve ödenmesi gereken tüm primlerin Sigorta Sözleşmesi ve Özel Şartlar kapsamında ödenmiş olması koşulu ve sigorta süresi içerisinde poliçenin sonlanmamış olması halinde, sigorta süresince ödenen tüm primlerin toplam Sigorta Ettiren’e ödenir.
 • Ödül: Sigorta süresi içerisinde poliçenin prim ödemeden muaf sigortaya dönüşmemesi ve tüm primlerin ödenmesi koşuluyla bonus ödemesi yapılır. Bonus ödemesine konu olacak tutar brüt primin %4'ü hesaplanıp vergi mevzuatı kapsamında stopaj kesintisi uygulandıktan sonra Sigorta Ettiren'e poliçe süresi sonunda ödenir.

Neden Sahip Olmalısınız?

Dövize Endeksli Prim İadeli Hayat Sigortası, minimum 10 yıl boyunca yaşamınızı teminat altına alır ve süre sonunda hayati risk yaşamamanız halinde ödediğiniz primleri ABD Dolarına endeksli olarak iade eder. Böylelikle size maddi güvence sağlar.

Gelir Vergisi Avantajı Var Mı?

Ödediğiniz primin tamamını; primi ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla içinde bulunduğunuz aydaki vergi diliminize göre %15 ile %40 arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Dövize Endeksli Prim İadeli Hayat Sigortası Özellikleri

Özellikler Prim İadeli Hayat SigortasıYaşam Sigortası Prim İadeli Hayat Sigortası
(Ek Teminatlı)
Sigorta SüresiMinimum 10 yıl, maksimum 30 yıl
 Sigortaya Katılım YaşıSigortaya sahip olabilme yaşı 18-61 yaş arasında olmalıdır.
Sigortaya giriş yaşı ve sigorta süresi toplamı 71'i geçemez.
 Sigortaya sahip olabilme yaşı 18-51 yaş arasında olmalıdır.
Sigortaya giriş yaşı ve sigorta süresi toplamı 61'i geçemez.
 Ödeme DönemiSigorta Ettiren, yıllık primini aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak ödeyebilir.
Prim ve Tazminat Ödemesi Prim ve tazminat ödemeleri, ödemenin yapılacağı tarihten bir gün önce açıklanan T.C. Merkez Bankası ABD Doları efektif satış kuru esas alınarak TL olarak yapılacaktır. 
Prim Artış/Azalış Sigorta Ettiren'in talebiyle poliçe süresi içerisinde her yıl döneminde, poliçe primi azaltılabilir (minimumun altına inilmemesi koşuluyla) veya arttırılabilir. 
Aylık Minimum Prim Tutarı 50 USD

Sigortadan Ayrılma Kesinti Oranları

İlk yıl prim ödemesi gerçekleşen poliçelerde poliçenin bulunduğu yıl itibarıyla sigortadan ayrılma kesinti oranları aşağıdaki tablodaki gibidir.

Poliçenin İçinde Bulunduğu (Yıl)Tamamlanan Süre (Ay)  Kesinti Oranı
(Prim İadeli Hayat Sigortası ve
Prim İadeli Hayat Sigortası)
(Ek Teminatlı)

Kesinti Oranı
(Yaşam Sigortası)
 
 1 0-12100%100%
 2 13-24 60%35%  
 3 25-3650%30% 
 4 37-4840%25% 
 549-60  30%20% 
 6 61-72 20% 0% 
 773-84  20% 0% 
 885-96  10%0%
 9 97-108 10% 0%
 10 yıl ve sonra 109-360 0%0%

 

Örnek Prim ve Teminat Tablosu


Prim İadeli Hayat Sigortası 
Yaş Poliçe Süresi
(Yıl)
 
Yıllık Ödeme Sayısı Taksitli Prim
(USD)
 
 Yıllk Prim
(USD)
Yaşam Teminatı Tutarı
(USD)
 
Vefat Teminatı Tutarı
(USD)
 
25  10 4500  2.00020.000  201.648,85
25  1012 500  6.000  60.000 590.689,94


Prim İadeli Hayat Sigortası(Ek Teminatlı) 
Yaş Poliçe Süresi
(Yıl)
 
Yıllık Ödeme Sayısı Taksitli Prim
(USD)
 
 Yıllk Prim
(USD)
Yaşam Teminatı Tutarı
(USD)
 
Vefat Teminatı Tutarı
(USD)
25  10 4150  6006.000  40.404,09
25  1012 60 720 7.200 47.350,77

 Yaşam Sigortası 
Yaş Poliçe Süresi
(Yıl)
 
Yıllık Ödeme Sayısı Taksitli Prim
(USD)
 
 Yıllk Prim
(USD)
Yaşam Teminatı Tutarı
(USD)
 

Ödül

(USD) 

25  10 4500 2.00020.741 800
25  1012 500 6.000  62.140 2.400

SIKÇA SORULAN SORULAR

Birden fazla Dövize Endeksli Hayat Sigortası satın alabilir miyim?
Evet , sahip olduğunuz/olacağınız poliçelerin toplam teminat tutarının şirketimizce belirlenen toplam teminat tutarının altında olması koşuluyla dilediğiniz kadar farklı sigorta alabilirsiniz.
Ürünü 18 yaşından büyük çocuklarım ya da torunlarım için yaptırabilir miyim?
Evet, çocuklarınız, torunlarınız veya diğer tüm yakınlarınız için yaptırabilirsiniz.
Herhangi bir sağlık problemim var ise sigortadan faydalanabilir miyim?
Başvuru formunda talep edilen, sigortalının sağlık beyanında ki sorulara vereceğiniz cevaplara göre risk değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme sürecinde tetkik veya rapor istenebilir. Bu değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda sigortadan faydalanabilirsiniz.
Ödediğim primleri Türk lirası cinsinden sabitleyebilir miyim?
Ödenecek prim tutarı ABD Doları cinsinden sabittir. Ödeme vadenizdeki TCMB efektif satış kuruna bağlı olarak Türk Lirası karşılıkları farklılık gösterebilecektir.
Sözleşme süresi boyunda ödediğim ABD Doları-TL kurundaki değişiklikler prim iadesine nasıl etki edecek?
Poliçe süresi sonunda ödediğiniz primin tamamı vergi mevzuatı kapsamında yapılabilecek kesintiler hariç olmak üzere, ödeme tarihindeki TCMB efektif satış kurundan TL’ye çevrilerek tarafınıza ödenecektir.
Kanuni varis dışında lehtar belirleyebilir miyim?
Evet, başvurunuz sırasında lehtar belirleyebilir, sonraki süreçte ise lehtar değişikliği gerçekleştirebilirsiniz.
Sigorta süresi içinde prim ödemelerimi yapamamam durumunda ne olur?
En az bir yıldan beri yürürlükte olan ve bir yıllık priminin tamamını ödemiş olduğunuz poliçe ödemenize devam edemezseniz poliçeniz prim ödenmesinden muaf (tenzil) sigorta statüsüne dönüşür. Bu durumda poliçenizin yeni vefat ve yaşam teminatı, ödenen primle sözleşme uyarınca ödenmesi gereken prim arasındaki orana göre hesaplanır. Riskin gerçekleşmesi halinde prim ödemesinden muaf sigortanın bedeli geçerli olur.
Prim ödemesinden muaf durumundaki sigorta poliçemi yeniden nasıl aktif hale getirebilirim?
Sigorta Ettiren, prim ödemesinden muaf hale gelmiş olan poliçenin eski haline dönüştürülmesini talep edebilir.Poliçenin prim ödemesinden muaf hale dönüştürülmesi tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde ödenmemiş primlerin tamamının her primin vadesinden itibaren hesap edilecek kanuni gecikme faiziyle birlikte tek seferde ödenmesi ile tekrar eski haline dönüştürülür. 6 aylık sürenin aşılması durumunda poliçenin tekrar yürürlüğe konması için yeniden teknik değerlendirme süreçleri uygulanır. Sigortacı gerek gördüğü durumlarda sağlık tetkiki talep edebilir. Değerlendirmenin olumlu olması halinde poliçe canlandırılır. 
Hayat sigortası poliçeleri devlet güvencesi altında mıdır?
Evet, hayat sigortası poliçeleri devlet güvencesi altındadır. Sigorta teminatınız kadar tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda nakit veya nakde çevrilebilir bir şekilde bloke olarak tutulur.
Başka bir şirkette aynı şartlarda bulunan bir poliçem var size aktarım yapabilir miyim?
Aktarım işlemi yapılamamaktadır.
Sigortamı bir başka kişiye devredebilir miyim?
Sigorta devri yapılamamaktadır.
Hayat sigortası özel sağlık sigortası yerine geçer mi?
Hayat sigortanız özel sağlık sigortası yerine geçmez.
Vefat durumunda poliçede belirtilen teminatlar kanuni varislerime ne zaman ödenir?
Tazminat talebi onaylandıktan sonra kanuni varislerden ilgili evraklar talep edilir. İlgili evrakların şirketimize iletilmesinin ardından yapılan incelemeden sonra değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde kanuni varislere ödeme yapılır.
Kredi kartı dışında nakit ödeme, para transferi veya hesaptan ödeme gibi başka bir ödeme kanalı kullanabilir miyim?
Kredi kartı ve hesaptan otomatik ödeme yöntemini kullanabilirsiniz. 
Poliçe süresi bitmeden poliçemi iptal etmem durumunda vergi avantajını kaybeder miyim?
Hayır, kaybetmezsiniz. İptal tarihine kadar ödemiş olduğunuz tüm primlerin vergi avantajından faydalanmış olursunuz.
Primin, şirketimin kredi kartından tahsil edilmesi durumunda kurumlar vergisinden yararalanabilir miyim?
Sigorta poliçenizi sadece gelir vergisinde vergi avantajı olarak kullanabilirsiniz, kurumlar vergisinde bu avantajdan yararlanamazsınız.
Bir başka kişiye sigorta yaptırmam halinde vergi avantajından yararlanabilir miyim?
Evet, eşiniz ve/veya 18 yaşını doldurmamış çocuklarınız için sigorta yaptırmanız durumunda her bir yapılan poliçe için vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Hayat ve Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları