Kapat

Etik İlkeler

Etik İlkeler

Etik ilkeler; Türkiye Sigorta çalışanlarının görevlerini yerine getirirken gözetilmesi gereken genel ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin düzenlemeleri içerir. Bu ilkelerin amacı çalışanlar, müşteriler ve Şirket arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.

TEMEL İLKELER

Çalışanlarımız şirketteki görevlerini yerine getirirken aşağıdaki temel ilkelere bağlı kalırlar.

Tarafsızlık İlkesi:

 • Sorumluluklarını yerine getirirken Türkiye Sigorta A.Ş.’nin saygınlığını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınır.
 • Görevini yerine getirirken hizmet sunduğu kişiler arasında hiçbir ayrım gözetmeden tarafsız bir şekilde çalışmalarını yürütür.
 • Etnik, siyasi ve dini ayrımcılığı çağrıştıracak ifadeleri çalışma ortamında kullanmaz.
 • Siyasi, sosyal ve dini görüşlerini asla çalışma ortamında ifade etmez.

Dürüst ve Adil Davranma İlkesi:

 • Tüm iş ilişkilerinde adil ve dürüst davranır.
 • Kadın-erkek eşitliğine, saygısına ve toplumda kabul görmüş ahlaki davranışlara aykırı davranmaz.

Gizlilik İlkesi:

 • Halka açık olmayan bilgileri, bilmesi gereken kişiler dışında üçüncü şahıslara hiçbir şekilde açıklamaz.

Kurumsallık İlkesi:

 • Görevleri ile ilgili konularda, kanun, yönetmelik, prosedür vb. düzenlemeleri detaylı olarak bilir ve bunlara bağlı kalır.
 • Her zaman iş ortamına uygun şekilde, kurumsal kültüre uygun olarak sade ve şık giyinir.

Çalışanlar yukarıda belirtilen temel ilkelere uymak zorundadır. Çalışanların builkelerle düzenlenmiş olankurallara uygun davranmasından birim yöneticileri 1. derecede sorumludur. Bu kurallara aykırı tutum ve davranışlar PR.096 Personel Disiplin Yönetmeliği gereğince değerlendirilecektir.

GİZLİLİK

1. Kurum İçinde Gizliliğin Sağlanması

 • Çalışanlar, müşterilerin, tedarikçilerin, diğer çalışanların şahsi ve mali bilgilerini yetkisiz ve iş amacı dışında kullanamaz.
 • Çalışanlar, işleri gereği öğrendikleri bilgileri ve belgeleri kurum içindeki ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşamazlar.

2. Müşterilere Ait Kişisel Bilgilerin Korunması

 • Çalışanlar, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, kanunun öngördüğü durumlar haricinde müşterilere ait hiçbir bilgiyi paylaşamaz. Çalışanlar, KVKK kapsamında yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve prosedürleri dikkate alır.

3. Türkiye Sigorta Mülkiyetindeki Varlık ve Kaynaklar

 • Türkiye Sigorta A.Ş. müşterileri ve diğer 3. şahıslarla ilgili kamuya açık olmayan her türlü bilgi (bilgisayar uygulamaları, donanım, yazılım, teknik bilgiler, materyaller, kayıtlar, dosyalar, evraklar, raporlar, veriler, vb.) Türkiye Sigorta A.Ş. mülkiyetindedir ve çalışanlar tarafından iş haricinde kullanılamaz, kopyalanamaz, 3. şahıslara açıklanamaz.

4. Bilgi Güvenliği

 • Tüm çalışanlar, Türkiye Sigorta Bilgi Güvenliği Politikası Sözleşmesi’ne, Türkiye Sigorta A.Ş.’deki bilgi güvenliği ile ilgili tüm politikalara, prosedürlere, kurum bünyesindeki uygulamalara uymakla ve uygunsuz bir durum olduğunu fark ettiğinde ilgili yöneticiyi en kısa sürede haberdar etmekle yükümlüdür.

ŞİRKET İÇİ / DIŞI İLİŞKİLER

1. Şirket Çalışanları, Satış Kanalları ve Diğer Paydaşlarla İlişkiler

 • Şirket çalışanları, Kurum içerisinde çalışma arkadaşlarına, yöneticilerine ve yönetimi altındaki çalışanlara karşı saygılı ve ölçülü davranmalı, çalışma düzenini aksatacak konuşma, davranış ve hareketlerden uzak durmalıdır.
 • Şirket çalışanları, müşterilere ve iş ortaklığı içerisinde bulunduğu kişi ve kurumlara karşı Şirketin imaj ve itibarını zedeleyecek her türlü davranış ve tutumdan kaçınmalı, her ne şart altında olursa olsun saygılı, ölçülü ve yapıcı davranışlar sergilemelidir.
 • Şirket çalışanlarının birinci derece kan ve kayın hısımları Şirketin satış kanalı veya diğer paydaşlarından biri olarak yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz, imzaya yetkili olarak çalışamaz, ortak olamaz, bunlardan ücret karşılığı herhangi bir iş kabul edemez.
 • Şirket çalışanlarının ikinci ve üçüncü derece kan ve kayın hısımlarının Şirketin satış kanalı veya diğer paydaşlarından biri olarak yönetim ve denetim kurullarında görev alması, imzaya yetkili olarak çalışması ortak olması ve ücret karşılığında herhangi bir iş kabul etmesi halinde; personelin, söz konusu satış kanalı veya diğer paydaşın bağlı olduğu bölge müdürlüğü veya genel müdürlük birimi bünyesinde görevlendirilmemesi esastır. Söz konusu hısımlık ilişkisinin işe giriş ve satış kanalının veya diğer paydaşın tesisi aşamasında, daha sonradan meydana gelmesi halinde ise vakit geçirilmeksizin gerekli önlemlerin alınması için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirilmesi esastır.

2. Devlet ve Kamu Kurumları İle İlişkiler

 • Devlet veya kamu kurumları ile ilişkiler, ilgili faaliyetleri yerine getirmek için görev tanımları çerçevesinde belirlenen kişiler ya da bu kişilerin görevlendireceği diğer çalışanlar tarafından yürütülür.
 • Çalışanlar, kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde, doğruluk, dürüstlük ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder, mesafeyi ve tarafsız ilişkiyi korur.

3. Müşteriler, Tedarikçiler ve Diğer Dış Kuruluşlarla İlişkiler

 • Çalışanların; müşteri, tedarikçi ve diğer dış kuruluşlarla olan ilişkileri dürüstlük, eşitlik, kanunlara uyum, profesyonellik, nezaket, ciddiyet ve güvenilirlik ilkelerine dayanır.
 • Çalışanlar, müşterilere verdikleri hizmetlerde tam ve açık bilgi vermekle yükümlüdür.
 • Yürütülen işlemlerde ortaya çıkan muğlak durumlarda, çalışanlar tarafından müşteri odaklılık kapsamında müşteri çıkarı gözetilir.
 • Çalışanlar, serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan kaçınır, rakipleri kötülemez, yanıltıcı veya yanlış bilgi vermez.

4. Medya İlişkileri

 • Türkiye Sigorta ile ilgili basın ilişkileri Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından Şirket prosedürlerine uygun olarak yürütülür.
 • Çalışanlar, Genel Müdürlüğün izni olmadan Şirketle ilgili konularda, yazılı, sözlü, görsel basına hiçbir açıklama yapamaz. Kongre, konferans, seminer gibi başkaları tarafından tertip edilen toplantılarda konuşulması, tebliğ sunulması veya panelist olunması için, Üst Yönetimin yazılı onayı gerekir, onaysız olarak Şirketteki unvanlar kullanılarak, makale, yazı, resim hazırlanamaz.

5. Çıkar Çatışmaları

 • Çalışanlar şirketteki görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kendisi, ailesi veya 3. şahıslar lehine çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz.
 • Çalışanlar, Şirket bünyesindeki işlerinde çıkar çatışmasına yol açabilecek herhangi bir faaliyete katılamaz.
 • Müşterilere, iş ortaklarına ve 3.şahıslara verilecek hediyelerin taraflar arasında bir çıkar çatışması yaratmayacağından emin olunmalıdır. Şirket tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda verilen hediyelerin Şirketin içinde yer aldığı herhangi bir iş veya anlaşmayla ilgili karşı tarafı etkilemek amacını taşımaması esastır.
 • Çalışanlarımızın, Şirket ile iş yapan 3.şahıslardan hiçbir şekilde kişisel bir ödemeyi, menfaati ve hediyeyi talep veya kabul etmemeleri ve bu anlamı doğuran davranışlarda bulunmamaları esastır.

6. Borçlanma

 • Çalışanlar, her ne suretle olursa olsun görevlerinin uygulanması sırasında veya bu görevleri ile ilişkili olarak müşterilerden, 3. şahıslardan borç para almamalı, kefalet ilişkisi içine girmemelidir.
 • Şirket çalışanları yalnızca kanuni olarak yetki verilen ve kredi ve borç para verme işlemleri için kurulmuş kurum ve kuruluşlara borçlanabilirler.

7. Siyasi Faaliyetler

 • Hiçbir çalışan, herhangi bir siyasi parti ve siyasi amaçlı dernekte görev alamaz, yönetim görevi üstlenemez. Türkiye Sigorta temsilcisi olarak hiçbir partiye katılamaz, siyasi bildirim yayınlamaz, siyasi bildirilerin dağıtımında görev alamaz.

8. Bağışlar

 • Şirketin faaliyetlerinin devamı ile ilgili veya Şirket yararına olabilecek herhangi bir kararın etkilenmesi amacıyla çalışanlar tarafından hiçbir şekilde hiçbir kişiye, kuruma, devlet yetkilisine, siyasi parti adaylarına kişisel ödeme, yardım veya bağışta bulunulamaz.

9. Ek İş

 • Şirket çalışanları gerek iş günlerinde, hafta tatilinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde ve gerekse de yıllık ücretli izin günlerinde ikinci bir işte çalışamazlar. Çalışanlarımız kendilerine ücret ödenmesini gerektirecek danışmanlık, hakemlik, arabuluculuk, bilirkişi, üniversite ve sektörel kurumlarda öğretim görevlisi veya benzeri bir pozisyon söz konusu olduğunda mutlaka İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün yazılı onayını almalıdırlar.
 • Çalışanlarımız, Şirketin çıkar ve yararları ile bağdaşmayan sosyal faaliyetlerde bulunamaz, ilgili kuruluşların (kulüp, dernek, kooperatif, vb.) yönetiminde görev alamaz.
 • Çalışanlarımız Şirketteki görev ve sorumluluklarını aksatmayacak şekilde ve mesai saatleri dışında olmak kaydıyla, gönüllü (kanuni yollarla kurulmuş yardım kuruluşları, dernekler veya sivil toplum örgütleri vb.) faaliyetlerde bulunabilirler.

10. Uygunsuzlukların Bildirimi

 • Çalışan, bilinen veya şüphelenilen kural ihlallerini, herhangi kişisel bir önlem almadan önce yöneticisi veya İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün dikkatine sunar.
 • Herhangi bir çıkar çatışması tespitinde çalışanlar, gerekli tedbirlerin alınması için konuyu Yöneticisine ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirmelidir.
 • Çalışanlar karşılaştıkları problemleri, mutat uygulamalara göre şüpheli gördüğü hususları ve diğer ihbar ve şikayetlerini bilgi@turkiyesigorta.com.tr adresine elektronik posta göndererek Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirebilirler.