EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Etik İlkeler

Madde 1: TANIM VE AMAÇ
Bu dokümanın amacı, Şirket’in müşterileri ve diğer paydaşları ile ilişkilerinde mevcut yasa ve yönetmeliklere ek olarak uymaları gereken etik ilkelerini, uygulama ilkelerini ve bu ilkelere uyumsuzluk hallerinde alınması gereken tedbirleri belirlemek ve Şirket’in uygulayacağı süreçlere dayanak oluşturmaktır. Bu ilkelerin hükümlerine aykırı davranılması durumunda, Şirket tarafından yayınlanan her türlü yönetmelik, prosedür, uygulama esasları vb. dokümanlar uygulanacak süreçlere dayanak oluşturur.

Madde 2: KAPSAM 
Etik İlkeler, Şirket bünyesindeki tüm çalışanlarımızı (iş bu dokümanda tanımlanmış olan gizliliğe uyma yükümlülüğü çalışanın şirketten ayrılması halinde de devam eder) ve yetkili kurullarındaki üyeleri (‘çalışanlar’) kapsar. 

Madde 3: ETİK İLKELER VE UYGULAMALARI

Şirketimiz ve çalışanlarımız, aşağıda belirtilen etik ilkeler doğrultusunda görevlerini yerine getirir:

a) Dürüstlük

İş ilişkisi içinde bulunduğu tüm çalışan ve paydaşlarımızla adil ve dürüst ilişkiler kurmayı esas alır.

b) Gizliliğe Uyma
Şirket’e, müşterilerine ve paydaşlarına ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek her türlü bilgiyi, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, çalışan özlük haklarına ait bilgileri, çalışan, müşteri ve paydaşlarımızın kişisel verilerini, üçüncü şahıslarla yapılan "gizlilik anlaşmaları" çerçevesinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat dikkate alınarak en yüksek düzeyde korunmasına özen gösterir. Gizliliğe uyma yükümlülüğü, çalışanın şirketten ayrılması durumunda da devam eder.

c) Güvenilirlik

Faaliyetlerimiz ve ilişkilerimizde karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır olmayı ve doğru bilgi vermeyi, yanıltıcı olmamayı hedefler; hizmetlerini de zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

d) İnsan Haklarına Saygı

Bireyin onuruna ve temel insan haklarına saygı duyar. Evrensel insan hakları kurallarına uygun hareket eder.

e) Çevreye Saygı

İklim değişikliği risklerini ve onun yaratacağı tahribatın farkındalığı ile faaliyetlerimizde çevrenin ve doğanın korunmasına karşı sorumlu davranır.

f) Sosyal Sorumluluk  

Şirket, toplumun ilerlemesine ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak faaliyetlerde bulunur.

g) Tarafsızlık

Hizmetin sunumunda Şirketin paydaşlarına (çalışanlar, acenteler, iş ortakları ve müşteriler gibi) tarafsız ve objektif davranır; görevlerini yerine getirirken dil, din, inanç, ırk, cinsiyet, etnik köken, milliyet, siyasi düşünce ve benzeri konulara bağlı olarak ayrım yapmadan eşit bir tutum sergiler.

h) Şeffaflık

Gerçekleştirilen faaliyetlerde şeffaflığı üst seviyede tutar. Bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulmasını sağlar.

i) Rekabet

Şirketin tüm faaliyetlerinde ilgili mevzuata, rekabet hukukuna ve sigortacılık etik ilkelerine uygun hareket eder. Rekabeti bozma, engelleme ve kısıtlama amacı taşıyan veya bu etkiyi doğurabilecek her türlü anlaşmadan uzak durur. Rakiplere dair herhangi bir bilgiyi, ahlaki kurallara ve hukuka uygunluk ilkesine riayet ederek elde eder.

j) Eşit Davranma İlkesi

Gerçekleştirilen faaliyetlerde çalışanlara, müşterilere, tüm kurum ve kuruluşlara eşit mesafede durur.

k) Çıkar Çatışmasından Kaçınma 
Çalışanlar, şirketteki görev ve yetkilerini, içsel bilgilerini hiçbir şekilde kendisi, ailesi veya üçüncü şahıslar lehine çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz.

Çalışanlar Şirket ile ilgili kamuya açık olmayan herhangi bir bilgiyi kullanmak veya kullandırmak suretiyle herhangi bir ticari menfaat elde edemezler, edilmesine de aracı olamazlar.

Çalışanlar, bizzat veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhri yakınları ve aile fertleri vasıtası ile Şirketimizin iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamazlar.

Çalışanlar, Şirketin iş ortağı veya müşterileriyle ticari ilişki veya ortaklık ilişkisine girmez. İş ortağı veya müşterilerin sağladığı avantajlardan kişisel çıkarlar için faydalanmaz.

Çalışanlar, şirket hisse senetlerini alıp satarken konuya ilişkin yasal düzenlemelere ve varsa şirketin dahili prosedürlerine uygun davranırlar.

l) Kaynakların ve Varlıkların Kullanımı 

Şirketin sahibi olduğu varlıklar, kaynaklar, imkânlar ve çalışanlar Şirket menfaatleri haricinde çalışanlar tarafından kullanılamaz, kopyalanamaz ve yetkisiz üçüncü şahıslara açıklanamaz.

Çalışanlar, Şirketin ticari ilişkide bulunduğu kişi veya kuruluşlarla şahsi iş ilişkileri kuramaz, bunlardan şahsi mal veya hizmet satın alamaz, borç para kabul edemez, bunlara mal ve hizmet satamaz, borç para veremez ve kefalet ilişkisi içine giremezler. 

Çalışanlar, müşterinin bilgisi olmaksızın onun lehine bile olsa tasarrufta bulunamaz, müşteri zaaflarını Şirket lehine değerlendiremez ve müşteriye hiçbir surette eksik veya yanlış bilgi veremezler.

m) Basın İle İlişkiler ve Sosyal Medya Hesaplarının Kullanımı

Medya ile olan ilişkiler Şirketin kurumsal iletişimden sorumlu birimi tarafından yürütülür.

n) Sosyal Medya Hesaplarının Kullanımı
Çalışanlar, sosyal medya üzerinden, Şirket ile ilgili konular hakkında, doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler paylaşmaz, telif haklarına uygun hareket eder, anlaşmazlık ve belirsizliklere yol açacak içerikleri ve gizliliği ihlal edecek içerik paylaşımında bulunamazlar. 

o) Bilgi Güvenliği İlkesi ve Gizli Bilgilerin Korunması

Şirketin yayınladığı Bilgi Güvenliği Politikası hükümlerine uygun davranılır.

p) Rüşvet, Yolsuzluk, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi
Çalışanlarımız; rüşvet, her türlü yolsuzluk ve suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda sıfır tolerans gösterirler. Sıfır tolerans yaklaşımı Şirketimiz tarafından veya Şirket adına yapılan bütün faaliyet ve hizmetler için geçerlidir.

Çalışanlar, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası” kapsamında hareket ederler.  

q) Çalışanların Sağlıklı, Düzenli ve Eşit Çalışma Ortamı Sağlanması 
Çalışanlar, işyerinde iş birliğini destekleyen, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamında çalışır, çatışma ortamları yaratmazlar. Çalışanlar, diğer çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında özel hayatlarına, fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıklarına saygı gösterirler. 

r) Hediye Kabul Etme ve Hediye Verme 
Çalışanlar, Şirketin paydaşlarından (acente, iş ortakları, tedarikçiler ve müşteriler gibi), performanslarını, tarafsızlıklarını ve karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, zımnen veya açıkça bir karşılığa bağlanan, ekonomik değeri olan veya ekonomik değere çevrilebilir nitelikte hiçbir menfaati, hediyeyi ve özel uygulamayı kabul edemezler. 

Bununla beraber, tanıtım niteliğinde, misafirperverliğe dayalı ya da olağan ticari hayatın akışı içinde teamüllere aykırı olmayan ve çıkar çatışmasına yol açmayacak makul değere sahip hediyeler bu kapsamda değerlendirilmez.

Çalışanlar, acentelerden, aracılardan, sigortalılardan, katılımcılardan, iş ortaklarından, rakiplerden veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul edemez.

Şirketin üçüncü taraflara sunacağı hediye ve promosyonların neler olacağına, kimlere ve ne surette verileceğine ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Genel Müdür yetkilidir.

s) Etik Satış İlkesi

Şirket tarafından yapılan satış işlemlerinde etik satış ilkesine uygun hareket edilmesi esastır. Satış işlemlerinin müşterinin ihtiyaçları ile uyumlu olması gözetilir. 

t) Çalışan Haklarının Desteklenmesi ve Ayrımcılıkla Mücadele
Çalışanlar, diğer çalışanların haklarına saygı gösterir. Zorla/zorunlu/ve çocuk işçi çalıştırmanın kesinlikle karşısındadır. İş ilişkisi içinde olduğu taraflarca da bu anlayışın kabul edilerek desteklenmesi beklenir. Çalışanlar, görevlerini yürütürken insan hakları üzerindeki etkileri göz önünde bulundurarak hareket eder, gerekli önlem ve tasarrufun alınmasını sağlar. 

Madde 4: SORUMLULUKLARIMIZ
Şirketimiz ve çalışanlarımız; hukuki düzenlemelere, çalışanlara, müşterilere, iş ortaklarına, hissedarlara, şirketin kurumsal kimliğine, çevreye ve topluma karşı etik ilkeler doğrultusunda hareket ederler. 

Madde 5: ETİK KURUL VE ETİK İLKELERİN UYGULANMASI
Şirket nezdinde bir etik kurul oluşturulur. Kurulun oluşturulması, uygulama, usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeler Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Etik kurulu her yıl Yönetim Kuruluna sunulmak üzere yıllık rapor hazırlar. Etik Kurulu, Şirket bünyesinde etik kültürünün yerleşmesi için çalışmalar yapmak veya yaptırmak konusunda da öncülük yapar. 

Etik aykırılık ile karşılaşmak suretiyle etik ihlali bildiriminde bulunan çalışana, bu davranışı nedeniyle herhangi bir ayrımcılık yapılmaz, çalışanın bildirim özgürlüğüne saygı gösterilir. Ayrıca bildirim yapan kişinin gizliliğinin korunmasına yönelik tüm önlemler alınır. 

İyi niyet çerçevesinde, şirkete yasadışı veya etik olmayan davranışlarla ilgili bir endişesini bildiren çalışana karşı misilleme yapılmasına müsamaha edilemez ve bu durum şirket Disiplin Kuruluna anında bildirilir.

Madde 6: YÜRÜRLÜK
İş bu Etik İlkeler, Şirket Genel Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Etik ilkelere ilişkin değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulundadır.

Etik İhbar Bildirimi

Etik ilkelere aykırı davranışlar, kural ihlalleri veya şüpheli herhangi bir durumu etikts@turkiyesigorta.com.tr adresine iletebilirsiniz.       

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Hayat ve Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları