EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Kurumsal İletişim Yönetimi Politikası

KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİNDE TEMEL ESASLARIMIZ:

Türkiye Sigorta’da kurumsal iletişim süreçlerini yönetirken temel aldığımız esaslar şunlardır:

 • İç ve dış tüm paydaşlarımız nezdinde; ‘Türkiye’ adının büyük sorumluluğunu taşıyan kurumsal markamızın itibar algısını korumak ve geliştirmek en birincil önceliğimizdir.
 • Bu yönde, kurumsal iletişim süreçlerini de aynı finans, IT ya da insan kaynaklarında olduğu gibi temel bir yönetim fonksiyonu olarak ele alırız.
 • Kurumsal iletişim stratejimizi, ‘Türkiye Sigorta’nın varlık nedeni, vizyon, misyon ve değerleri ile uyumlu biçimde şekillendirerek; geniş ekosistemimizi bütüncül olarak kavrayan, kapsayıcı bir paydaşlık yaklaşımı perspektifinde kurgularız.
 • İletişimin farklı disiplinlerini (pr, reklam, dijital ve sosyal medya yönetimi vb.) çatı strateji ve buna bağlı ortak hedefler doğrultusunda hizalayan bir planlama ile hareket ederiz.
 • Kurumsal iletişimi çok boyutlu ve katmanlı olarak ele alır; iletişim kanallarımızı, mesajlarımızı hedef kitle ve paydaşlarımıza en etkin şekilde ulaştıracak şekilde ‘360 derece’ prensibiyle çeşitlendirerek; zenginleştiririz.
 • ‘Ölçemiyorsan, yapma!’ ilkesi ışığında; kurumsal iletişim kapsamında belirlediğimiz hedeflerin performans göstergelerini de oluşturur; faaliyetlerimiz ile elde ettiğimiz sonuçları düzenli olarak takip ederek, ölçümler ve raporlarız.

KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİNE YAKLAŞIMIMIZ:

Türkiye Sigorta’da Kurumsal İletişim Yönetimi süreçlerimizi şekillendiren yaklaşımın 5 temel başlığı şunlardır:

1. Özgünlük:

Kurumsal iletişim stratejimizin başarıya ulaşması için öncelikle Türkiye Sigorta’nın varlık sebebine, vizyon, misyon ve değerlerine uyumlu olması gerektiğinin bilinciyle gerek iletişim yönetimi süreçlerini gerekse kurumsal markamızı dış dünyaya tanıtan içerik ve kanalları, kurumumuzun farklılaştıran özgün karakterini yansıtacak yönde şekillendiririz.

2. Paydaşlık:

Paydaşlarımız, iletişim ve ilişki yönetimi faaliyetlerimizde doğrudan ya da dolaylı temasta bulunduğumuz; tek yönlü (kurum kaynaklı mesajların iletimi) ya da çift yönlü (ortak projeler, iş birlikleri, 3. taraf desteği, sponsorluklar vb.) iletişim ve ilişki içinde olduğumuz taraflardır.

İtibar yönetiminin öncelikli bir parçası olarak kapsayıcı bir yaklaşımla; tüm paydaş evrenimize ulaşabileceğimiz kanallarda proaktif olarak varlık göstermeye, paydaşlarımızla aramızda ‘çift yönlü-simetrik’ bir iletişim modeli oluşturmaya ve mevcut ekosistemimizi daha da büyütme yönünde ‘kazan-kazan’a dayalı, yenilikçi iş birliği projelerine imza atmaya önem veririz.

Söz konusu projelerin ‘sürdürülebilir’ bir yaklaşımla hayata geçirilmesi de bir diğer kritik noktadır.

3. İletişimde sürdürülebilirlik:

Başarılı bir iletişim yönetiminde, sürdürülebilirliğin temel kavramlardan biri olduğuna inanıyoruz.

Bu doğrultuda; ‘Sürdürülebilir İletişim’ çerçevesinde referans aldığımız 10 anahtar gösterge şunlardır:

 • İletişimi ‘taktiksel’ değil ‘stratejik’ bir yaklaşımla yönetme (iş stratejilerimiz ile uyumlu ve bunu destekler nitelikte, ‘SMART’ bir yaklaşım),
 • Ülkenin, sektörün ve pazarın koşullarına göre değişim-dönüşüm yeteneğine (esneklik) sahip olma,
 • Paydaşlarımız ile çift yönlü iletişim kanallarını açık tutma ve çeşitlendirme,
 • Yönetimin iletişim süreçlerine katılım ve kararlılığını sağlama,
 • Şeffaflık,
 • Tutarlılık,
 • Uzmanlık ve profesyonellik,
 • Hedef odaklı ve etkin bütçe yönetimi,
 • Düzenli araştırma, ölçümleme, değerlendirme ve raporlama sistematiği oluşturma,
 • Kurumumuzun tüm birimleri/fonksiyonları ile uyum ve bütünsellik…

4. 360 derece entegrasyon:

Sahip olduğumuz kurum içi ve dışını kapsayan geniş ekosistemde, hedef kitlemiz ve her bir paydaş grubumuz nezdinde en etkili ve erişim gücü yüksek olan iletişim kanalı ya da kanallarının (doğrudan temas, iç iletişim mecralarımız, geleneksel medyadaki haberlerimiz, reklamlarımız, web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, vb.) doğru tespit edilmesi ve doğru karmanın oluşturulması, iletişim çalışmalarımızın başarısı açısından önemlidir.

Türkiye Sigorta olarak sahip olduğumuz ulusal/bölgesel/yerel/uluslararası paydaşlarımıza ulaşacağımız kanalların her bir kitleye göre özelleştirilmesi; dolayısıyla iletişim kanal ve araçlarının çeşitlendirilmesi, hedeflerimize ulaşmada temel önceliğimizdir.

Bu doğrultuda, çeşitlendirilen iletişim kanallarının, kurumsal marka itibarımıza katkı sağlamayı hedefleyen ana stratejimiz ile uyumunu; aynı zamanda ortak bir iletişim tonu, dili ve mesaj bütünlüğüne sahip olacak şekilde, 360 derece bir bakış açısıyla yönetimini gözetiriz.

5. İlişki yönetimi:

Türkiye Sigorta’nın Kurumsal İletişim Yönetimi’nde; itibar algısının oluşturulması ve daha da önemlisi sürdürülebilmesi yönünde iletişimin başarısı kadar, ilişki başarısının da etken olduğunun bilinciyle hareket ederiz.

Bu çerçevede, özellikle birebir temas ile ulaşılması gereken paydaşlara yönelik olarak, ‘planlı ve gündemli’ ilişki yönetimi araçlarını da (ziyaret, birebir buluşma, özel gün kutlamaları, vb.) devreye alarak; iletişim çalışmalarının raporlandığı şekilde, ilişki yönetimi çalışmalarının da geri bildirim raporlaması ve takibini yaparız.

KURUMSAL İLETİŞİMDE TEMEL İLKELERİMİZ:

Türkiye Sigorta’da olarak benimsediğimiz ve içselleştirdiğimiz kurumsal iletişim politikamızın ana başlıkları şunlardır:

 • Uyumluluk: Tüm iletişim çalışmalarımızı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere yasalara, halka açık bir şirket olarak SPK mevzuatlarına ve bağlı olduğumuz sektöre özgü düzenlemelere uygun şekilde yürütürüz.
 • Sorumluluk: Hayata geçirdiğimiz etkinliklerimiz, iş birliklerimiz, sponsorluklarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizde başta kamu olmak üzere tüm paydaşlarımızın faydasını gözetir; yüksek bir sorumluluk bilinciyle hareket ederiz.
 • Duyarlılık: Toplumun milli ve manevi hassasiyetlerine karşı yüksek duyarlılığa sahip bir kurum olarak; tüm iletişim faaliyetlerimizde adımlarımızı söz konusu hassasiyetleri gözeterek atarız.
 • Kapsayıcılık: Cinsiyet, din, mezhep, ırk, medeni hal, siyasal düşünce, engellilik durumu, sosyal sınıf farkı, felsefi inanç gibi görünür olan ya da olmayan sebeplere dayalı ayrım yapmadan; tüm çalışmalarımızda kapsayıcılık ilkesini benimseriz.
 • Doğruluk: İç ve dış paydaşlarımızla paylaştığımız tüm bilgi, veri ve analizlerin doğruluğunu kaynaklardan teyit eder; araştırma, rapor ya da somut belgeye dayanamayan hiçbir bilgiyi iletişimimizde kullanmayız.
 • Saygı: Fikri mülkiyet haklarına saygılı davranır; üçüncü kişi ve kurumlar tarafından üretilen işleri kullandığımızda telif haklarına uyarız. Ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na sıkı sıkıya bağlı hareket ederek; özel hayatın gizliliği ve mahremiyeti konusuna büyük saygı gösteririz.
 • Özen: İletişim faaliyetlerimiz kapsamında kullandığımız tüm mecra ve kanallarda, Türkiye Sigorta marka itibarına zarar verebilecek dil ve ifade biçimlerinden kaçınmaya özen gösterir; aynı zamanda kişi ve kurumları rencide edici söylem ve görseller kullanmaktan, suçlama ya da hedef gösterme gibi davranışlardan sakınırız.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Hayat ve Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları