EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Bilgilendirme Politikası

I-AMAÇ

Şirketimiz ortaklarının, çalışanlarının, menfaat sahiplerinin, kamu kurumlarının dolayısıyla tüm paydaşlarının Şirket hakkında tam, eşit, şeffaf, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde bilgiye ulaşmaları ilke olarak benimsenmiştir.

Şirket geçmiş dönem performansı, ticari sır niteliği taşımayan bilgiler ile strateji ve hedefleri açıklamak amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelgesi'nde, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'te ve diğer yer alan kamuyu aydınlatmaya ilişkin esaslar çerçevesinde Bilgilendirme Politikası oluşturulur.

II-SORUMLULUK

Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer, Genel Kurul tarafından onaylanır ve kamuya Şirket internet sitesinde açıklanır. Politika metninde değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulunda olup yapılacak değişiklikler, Genel Kurul onayına sunulur ve kamuya açıklanır.

III. BİLGİLENDİRME ARAÇLARI VE YÖNTEMLERİ

Bilgilendirme araçları arasında Şirket internet sitesi, bilgi toplumu hizmetleri, finansal raporlar, Ticaret Sicil Gazetesi ilanları, basın açıklamaları, bültenler, toplantılar ve sosyal medya duyuruları yer alır.

Aşağıda detaylı olarak bilgilendirme araç ve yöntemleri açıklanmıştır.

a. Şirket İnternet Sitesi

Şirketimizin www.turkiyehayatemeklilik.com.tr adresinde bulunan kurumsal internet sitesi, Türkçe ve kısmi İngilizce olarak düzenlenmiştir. İnternet sitesi bilgilendirme ve kamunun aydınlatılması konusunda aktif olarak kullanılmaktadır. İnternet sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilir.

İnternet sitesinde “Hakkımızda”, “Yatırımcı İlişkileri”, “İnsan Kaynakları”, “Sürdürülebilirlik”, “Bilgilendirme” ve “Yardım Merkezi” bölümleri ile sigortacılık ürünlerinin tanıtıldığı bölümler yer alır. Hakkımızda bölümünde Şirket hakkında genel bilgiler, Şirket vizyon, misyon ve değerleri, Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim ile özgeçmişleri, reklam filmleri, radyo spotları ve kampanya duyuruları yer alırken İnsan Kaynakları bölümünde çalışan profili, insan kaynakları uygulamaları ve kariyer fırsatları, İletişim bölümünde müşteri iletişim bilgileri, genel müdürlük, bölge satış müdürlükleri, acente iletişim bilgileri ve anlaşmalı kurum başvuru formları yer almaktadır. Yatırımcı İlişkileri bölümünde ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, iştirak bilgileri, esas sözleşme ve esas sözleşme değişikliklerinin yayınlandığı ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayısı, kurumsal yönetim uyum raporu, yönetim kurulu komite ve üyeleri hakkında bilgi ile çeşitli politikalar yer alır. Ayrıca son beş yıla ait faaliyet raporları, mali tablolar ve dipnotlar, bağımsız denetim raporları yer almaktadır. Yatırımcı ilişkileri ile iletişim için investor.relations@turkiyehayatemeklilik.com.tr olan e-posta adresi sitede bildirilmiştir.

b. Bilgi Toplumu Hizmetleri

Şirketimiz internet sitesinin bilgilendirme bölümü içinde Bilgi Toplumu Hizmetleri başlığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) şirketler bilgi portalındaki (e-Şirket) Şirket ile ilgili bilgilere ulaşılmakta olup, tüm paydaşların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. İlgili portaldaki bilgiler Yatırımcı İlişkileri tarafından güncel tutulmaktadır.

c. Finansal Raporlar

Finansal raporlar; çeyrek dönemlere ait finansal tablolar, dipnotlar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk beyanlarından oluşan raporlar setidir. Finansal raporlar, denetim komitesi ile Genel Müdür ve Şirketimizin finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri tarafından sorumluluk beyanı ve uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir.

Yıllık Faaliyet Raporları, mevzuata uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az iki hafta önce hazır bulundurulur. Yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul toplantısında onaylanmasının ardından, rapor SEDDK’ya gönderilir ve şirketimiz internet sayfasında yayımlanır. Son beş yıllık finansal raporlar Şirket internet sitesinde yayında tutulur.

Türkiye Sigorta Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, SEDDK ve diğer resmî kurumlar ile Şirket ortakları tarafından talep edilen istatistiki veriler dahil tüm bilgiler sorumlu birimler tarafından hazırlanarak zamanında, doğru ve eksiksiz olarak iletilir. Veri paylaşımı hizmet alınan şirketler ile bilgi gizliliği sözleşmesi dahilinde yapılmaktadır.

d. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları

Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler, şirket sermaye artırım kararı ve her türlü esas sözleşme değişikliklerinin, Ticaret Sicili’ne tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunur. Ticaret Sicili Tescil ve Gazete ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla kamuya ilan edilir.

e. Basın Açıklamaları, Bülten ve Toplantıları

Şirket hakkında gelişmeler, faaliyet sonuçları, hedef ve performansı ile sektördeki gelişmeler hakkında kamuya bilgi vermek için basın bültenleri ya da basın toplantıları yapılabilmektedir. Yazılı, görsel ve dijital medyaya yapılan basın bültenleri, basın açıklamaları ve basın toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerin sorumluluğundadır. Basın ile yapılan faaliyetler ile sosyal medya duyuruları Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü tarafından yürütülür. Açıklanan basın bültenlerinin bir kopyası internet sitesinde güncel olarak bulundurulur.

Şirket hakkında basın-yayın organlarınca çıkan haberler, medya takip ajansı aracılığıyla takip edilmektedir. Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanılma durumunda, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından durum değerlendirilerek gerekli açıklama yapılır.

f. Yapılan Diğer Bildirimler

Yukarıda belirtilenler dışındaki bildirimler ise Şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak ilgili kurumlara ya da kamuya açıklanmaktadır.

VII. HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ

Şirket hakkında basın yayın organlarında çıkan haber ve söylentilerin spekülasyon konusu olması sebebiyle herhangi bir görüş bildirmeyebilir. Daha sonra konu hakkında açıklama yapılmasına karar verilirse, açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de açıklamaya yer verilir.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları