EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası

Türkiye Hayat Emeklilik, sürdürülebilir sigorta anlayışı çerçevesinde, insan haklarını gözeten bir iş ortamı yaratmayı, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etmeyi, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırmayı, çalışanlar başta olmak üzere tüm paydaşlarının bilinç düzeyini ve farkındalığını artırmayı hedefler.

Şirket, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO)’nün ilkeleri çerçevesinde çalışma koşullarında fark yaratmayı ve çalışanlara eşit fırsatlar sunmayı hedefler, uluslararası standartlar doğrultusunda şekillendirilecek mekanizmalar oluşturarak Uluslararası Çalışma Örgütü’nün prensiplerini benimser.

Şirket, insan hakları ve çalışan haklarına ilişkin olarak Etik İlkeler Politikası, Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Politikası ve Toplumsal Eşitlik Politikası içerisinde oluşturulan mekanizmaların ve İnsan Kaynakları Yönetmeliği’ne ilişkin uygulamaların uygun olarak çalışmasını kontrol eder, iyi uygulamaları bünyesine adapte edecek çalışmalar yürütür.

Şirket, çalışanlarına sağlıklı bir iş ortamı yaratmak için azami özeni gösterir;

  • Türkiye Hayat Emeklilik personeli, her türlü bildirim ve şikâyetlerini Etik Kurul üzerinden gizlilik esasına dayalı şikâyet mekanizması ile iletebilir. Şikâyet eden kişi gizliliği korunur, kişi aleyhine tutum uygulanmaz ve durum ciddiyetle araştırılarak en kısa sürede sonuçlandırılarak gerekli aksiyonlar, idari yaptırımlar uygulamaya alınır.
  • Şirket, ayrımcılık, taciz vb. kötü muamelenin varlığını tespit ettiği takdirde sorumlu kişilere yönelik olarak gerekli idari yaptırımları uygulamakla sorumludur.
  • Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama getirilen alanlarda ve çocuk işçi çalıştırdığı veya insan haklarına aykırı davrandığı anlaşılan kişi ve kuruluşların faaliyetlerini veya projelerini finanse etmez.
  • Sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkı anayasal bir hak olup bu hakkı ihlâl edecek tutum sergilemez.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemleri alır, çalışanları bilgilendirir.
  • Çalışanlara insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, etik ilkeler, çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanın önlenmesi, çevre yönetimi ve sıfır atık, sürdürülebilirlik ve ilk yardım eğitimleri gibi konularda eğitimler verilir.
  • Şirket çalışanlarına bilgi ve becerilerini geliştirmesi ve iş süreçlerini iyileştirmesi amacıyla mesleki/teknik ve kişisel gelişim konularında eğitimler verilir. 

İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası, Yönetim Kurulu’nun 26.12.2023 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiştir. İş bu politikanın uygulanması ve ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi Kurumsal Yönetim Komitesi ile İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’nın uhdesindedir.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları