Kapat

Kar Dağıtım Politikası

Şirket, kâr dağıtımı konusunda, Türk Ticaret Kanunu mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri, vergiler ve mali yükümlülükler gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan karşılıkların, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

a. Türk Ticaret Kanunu’nun 519/1 maddesi gereğince, ödenmiş sermayenin %20’sini buluncaya kadar %5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır.

b. Kalan tutardan Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sigortacılık mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c. Yıllık dağıtılabilir kâr, birinci kâr payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararla kapatıldığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu’nun 519/1 ve 522. maddelerinde yer alan düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak kâr payı dağıtımına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilebilir.

d. Kalan kârın ortaklara ikinci kâr payı olarak dağıtılabileceğine veya Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılacağına Genel Kurul karar verir.

e. Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu Üyelerine, ortaklık çalışanlarına dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

f. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10’u, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

g. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.