EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk Politikası

Adını gücünden alan; sigortacılığın finans sektörü içindeki payının büyümesine ve sektörün gelişerek, ekonomiye sunduğu katkının artırılmasına öncülük etme; aynı zamanda uluslararası alanda da markalaşma hedefiyle yola çıkan Türkiye Sigorta, ülkesine verdiği sözü sadece ticari faaliyetleri ile değil, sosyal yaşama kattıkları ile de yerine getirmeyi vaat etmektedir.

Türkiye adının verdiği sorumluluk ve geniş kapsama alanı, kurumsal itibar yönetiminin önemli payandalarından olan sosyal sorumluluk ve sponsorluk çalışmaları için de çok çeşitli olasılıklar ve fırsatlar barındırmaktadır.

Bununla birlikte, Türkiye Sigorta’nın içinde yer alacağı her bir projenin kuşkusuz ki kurumun var oluş sebebi, sahip olduğu kültür, benimsediği politikalar ve ilkeler ile uyumlu olması gerekmektedir.

Diğer yandan temel kaynakların yani ‘finansal varlık, zaman ve insan gücü’nün sınırları göz önüne alındığında; sosyal sorumluluk ve sponsorluk alanlarındaki projelerin ülkemizin stratejik öncelikleri ile birlikte Türkiye Sigorta’nın misyonu, vizyonu ve hedeflerine yapacağı katkı boyotu ile de değerlendirilerek seçilmesi; tüm bu kaynakların doğru, etkin ve verimli kullanılması adına önem arz etmektedir.

Bu çerçevede oluşturulan Türkiye Sigorta Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk politikasının esasları, aşağıda detaylandırılmıştır.

Türkiye Sigorta olarak, yayınladığımız Kurumsal Sosyal SorumIuluk ve Sponsorluk politika ve ilkelerimizin tüm Türkiye Sigortalılar ve paydaşlarımız tarafından benimsenmesini ve ilgili alanlardaki uygulamaların bu politika ve ilkelere uygun olarak yürütülmesini gözettiğimizi önemle belirtmek isteriz.

Genel Esaslar:

Türkiye Sigorta,

 • ‘Önce ülkem ve insanım’ diyerek; imza attığı ve katkı sunduğu projelerde ülkesinin ve milletinin en yüksek faydasını ön planda tutar.
 • İş, ilişki ve iletişim süreçlerinin yönetiminde etik değerleri referans alır ve bu değerlere saygıyı vazgeçilemez görür.
 • Kurumsal yönetim anlayışının gereği olarak açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini benimser; içinde yer alacağı projelerdeki paydaşlarının da bu yaklaşımı benimsemesini şart koşar.
 • Evrensel insan hakları ile birlikte tüm canlıların yaşam haklarına saygı duyar ve korur; bu haklara aykırı düşebilecek hiçbir projeyi, girişimi, söylemi desteklemez.
 • Din, dil, ırk ve cinsiyet başta olmak üzere her türlü ayrımcılığı reddeder; kurumsal süreçlerini çalışanlarının da bu yöndeki hassasiyetlerini geliştirmek ve güvence altına almak üzere işletir.
 • Toplumsal cinsiyet adaleti konusunda hassasiyet taşır; kadınlara yönelik ayrımcılığın karşısındadır. Şirket politikaları çerçevesinde kadın çalışanların kariyer gelişimlerinin ve kadın istihdamının desteklenmesi öncelik verdiği konulardandır.
 • Çalışmaları ile ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişime dair) konularında olumlu etki oluşturmayı ve bu alandaki performansını sürekli geliştirmeyi hedefler.
 • Çevre ve doğanın korunması yönünde inisiyatif alır. Teknolojinin sunduğu imkanları da kullanarak, karbon ayak izini minimum düzeyde tutma yönünde çalışır ve çalışanlarını da bu sürece katkı yönünde cesaretlendirerek; destekler.
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artmasına önem verir; engelsiz yaşama katkı sunmayı sorumluluğu olarak görür.

Ülke perspektifinde;

 • Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişim alanlarındaki ihtiyaç ve öncelikleri, Türkiye Sigorta’nın da öncelikleri arasındadır.
 • Dijital alanda öncü olma vaadi ile tutarlı şekilde; ülkenin teknoloji atılımlarının ve girişimlerinin desteklenmesine katkı sunmayı hedefler.
 • Özellikle, toplumsal planda en öncelikli konular olan sağlık ve eğitim alanlarındaki teknoloji temelli AR-GE çalışmalarını göz önüne alır.
 • Ülke markamızın itibar algısına değer katacak uluslararası spor, sanat, akademi ve bilim platformlarında, Türkiye adını temsil eden kurum/takım/kişilere destek vermeyi öncelikli olarak değerlendirir.
 • Türkiye’nin sahip olduğu kültürel ve doğal mirasın korunması ve gelecek nesillere taşınması yönünde üzerine düşen görevi almaya hazırdır.

Sektör perspektifinde;

 • Sektördeki lider kimliği ile ülkemizdeki sigortacılık sektörünün büyümesi ve gelişmesi yönündeki projeleri desteklemeye; bu hedeflerle uyumlu projelerin içinde aktif olarak görev almaya gönüllüdür.
 • Kurumsal gücü sayesinde, sektörün önünü açacak ve yeniliklere ilham verecek inovatif yaklaşımlar ortaya koyar.
 • Genel halk nezdinde sigortaya yönelik farkındalık ve ilginin artırılması ve ülke ekonomisinin hem bugünü hem de geleceği adına stratejik önem arz eden sigorta okur yazarlılığının geliştirilmesi hedefini taşıyan çalışmalara öncülük eder ve/veya bu yöndeki projelerin içinde yer alır.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları