EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Kar Dağıtım Politikası

Türkiye Sigorta A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sigortacılık Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 24. maddesine göre uygulanır.

Şirket, dağıtılabilir net kârının en az %10'unun bedelsiz hisse şeklinde ve/veya nakden dağıtmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, Şirket’in nakit projeksiyonları, yatırım planları, finansal yapısı ile sermaye piyasalarındaki şartları göz önünde bulundurularak, ortakların beklentileriyle Şirket’in büyüme ihtiyacı arasındaki hassas dengenin bozulmamasını sağlayacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi sonunda kâr dağıtım teklif kararı oluşturulur. Ortaklar dışında kâra katılacak diğer kişilere verilecek kâr payı tutarı esas sözleşme hükümlerine göre Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifinde yer verilir.

Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifi Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmesiyle yasal süreler içinde kâr dağıtımı gerçekleştirilir. Genel Kurul Toplantısı’nda kârın dağıtımına ilişkin alınan karar KAP’ta ve internet sitesinde özel durum açıklaması olarak kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulumuz Genel Kurul’a kâr payı dağıtılmamasını da teklif edebilir. Kârın dağıtılmamasının sebepleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Şirket’in kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamakta olup kâr payı avansı dağıtımına ilişkin hüküm Esas Sözleşme’de yer almakta ve kâr payı avansı verilmesi hesap dönemi ile sınırlı olarak Genel Kurul iznine tabidir.

Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı, Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte özel durum açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur.

Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Kâr Dağıtım Politikası, Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından güncellenir ve Genel Kurul Toplantısı’nda politika değişikliklerinin kabulü sonrasında Şirket internet sitesinde politika kamuoyuna açıklanır.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları