EN
Online İşlemler

© 2022 Türkiye Sigorta A.Ş.

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Politikası

Türkiye Hayat Emeklilik, işyerlerinde tüm çalışanlarına faaliyetlerinin her birinin uygulamasında eşitliği ve çeşitliliği sağlamayı ilke edinir. Tüm çalışanların güvenli ve teşvik edici bir işyerinde her türlü haksız ve yasadışı ayrımcılığa karşı korunmasını amaçlar. 

Başta üst yönetim, yöneticiler, çalışana liderlik edenler ile işe alım gibi insan kaynakları yönetimi uygulamalarına dahil olan tüm çalışanlar işbu politikayı benimsemek ve uygulamaktan sorumludur.

Türkiye Hayat Emeklilik, İş Kanunu ve Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (International Labour Organization_ILO) temel ilkelerini rehber alır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme hususunda gerekli çabayı gösterir.

Bu kapsamda Türkiye Hayat Emeklilik;

 • İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapmamayı,
 • Etik ilkelerini baz alarak çalışanlarına eşit fırsat ve haklar sunmayı ve bu konularda ayrımcılığa tolerans göstermemeyi, eşit fırsat ve hak ihlalini doğuracak muamelelere karşı gerekli tedbirleri almayı,
 • Engelli çalışanların verimli çalışabilmeleri için gerekli fiziksel imkânları sağlamayı,
 • İşe alım ve terfi süreçlerinde, deneyim, yetkinlik ve performans odaklı bir anlayışı benimsemeyi,
 • Tüm çalışanların eğitim fırsatlarından yararlanmasını sağlamayı, hak ve yükümlülükleri hakkında eşitlik ve çeşitlilik ile ilgili ihtiyaç duyulan eğitimleri vererek bilgi ve becerilerini geliştirmesini teşvik etmeyi,
 • Tüm insan kaynakları uygulamalarında, çalışanlara yönelik kapsayıcılık ve eşitlik ilkelerini gözetmeyi,
 • Tüm çalışanların sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlama konusunda gerekli tedbirleri almayı,
 • Eşitlik ve iş barışının hâkim olduğu çalışma ortamını oluşturmayı,
 • Üstlenilen risk ve alınan sorumluluğa ilişkin olarak adil ücretlendirme yapmayı,
 • Çalışanların üstleri, eşit düzeyi veya astları tarafından, kasıtlı ve sistematik olarak aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırma politikalarının uygulanmasını engellemeyi,
 • Çalışanların farklılıklarından bağımsız olarak karar vermeyi,
 • Uygulamaların sürdürülebilir olması adına belirli periyotlarda gözden geçirmeyi

taahhüt eder.

Türkiye Hayat Emeklilik, çalışanları için her türlü görüş ve önerilerini açıkça ve özgürce ifade edebilecekleri bir kültür ortamı oluşturmayı hedefler. Çalışanlar her türlü şikayetlerini Etik Kurul’a iletebilir. Çalışanların şikayetleri şirket içi gizlilik esası baz alınarak özveri içerisinde dinlenir ve gerekli tedbirler alınır. Çalışanlar, Şirket’in değerini artırabilecek fikir ve önerileri Şirket tarafından tesis edilen öneri platformları kanalıyla iletir. Şirket iletilen bu önerileri değerlendirerek hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülmesini teşvik eder.

Şirket, yürürlükte bulunan kanunlar ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırma uygulamalarından uzak durur ve bunların yansıra Türkiye’nin imzalamış olduğu ILO sözleşmeleri ile de uyumlu şekilde faaliyetlerini yürütür. Türkiye Hayat Emeklilik, çalışanların hizmet koşulları ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin hak ve yükümlülüklerini İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nde düzenlemiştir.

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Politikası, Yönetim Kurulu’nun 26.12.2023 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiştir. İş bu politikanın uygulanması ve ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi Kurumsal Yönetim Komitesi ile İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’nın uhdesindedir.

Mobil Uygulamayı İndir

Mobil Uygulamayı İndir

Online İşlemler

veya

Emeklilik İşlemleri

Mobil Uygulamayı İndir

veya

Emeklilik > Kurumsal

Emeklilik - İş Ortakları

Sigorta İşlemleri

Uygulamayı İndir

veya

Sigorta > İş Ortakları